Regulamin sklepów


Regulamin sklepu internetowego www.multisolar.eu


§ 1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca - RIS GROUP ul. Roweckiego 2, 72-010 Police, NIP: 851-100-07-26, Regon: 810599441, tel. 91 42-444-42, e-mail: biuro@multisolar.eu
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.multisolar.eu
3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
7. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego w klubach MultiSolar, w tym usługi: Siłownia, Solarium, StudioGym, Sauna, Solanka.
8. Rezerwacja – usługa świadczona drogą elektroniczną (UŚDE) polegająca na czasowym zablokowaniu dostępnego terminu na wybrane przez Kupującego usługi oferowane przez Sprzedawcę w wybranym przez Kupującego terminie, o ile jest on dostępny.
9. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności Karnet.
10. Karnet – dokument o określonym w nim terminie ważności, wydawany przez Sprzedawcę, w formie fizycznej lub elektronicznej, zasilany środkami pieniężnymi, umożliwiającymi korzystanie z Usług.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj Usługi lub Towaru.
12. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług oferowanych przez Sprzedawcę, której dane znajdują się w systemie obsługi klienta Sprzedawcy.
13. Token – jednorazowe hasło umożliwiające aktywowanie konta w Sklepie Kupującemu, którego dane widnieją w systemie obsługi klienta Sprzedawcy.
14. MultiSolar Fitness Club – obiekt mieszczący się przy ul. Roweckiego 2 w Policach, w którym Sprzedawca świadczy Usługi i sprzedaje Towary.
15. MultiSolar Lady Fitness – obiekt mieszczący się przy ul. Bankowej 16e w Policach, w którym Sprzedawca świadczy Usługi i sprzedaje Towary.


§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady realizacji Rezerwacji, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Usług i Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Do realizacji Rezerwacji, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Usług i Towarów oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (biuro@multisolar.eu), telefonicznie pod numerem 91 4244442 lub 91 3120888.
5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
6. Przedmiotem sprzedaży są Usługi i Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
9. Sprzedawca realizuje Rezerwacje oraz dokonuje sprzedaży Usług i Towarów za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Usług i Towarów, wprowadzania oraz wycofania Usług i Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Usługi i Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
11. W celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, Kupujący musi się zarejestrować (Rejestracja jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie adresu e-mail i hasła dostępu.
12. Użytkownik może aktywować konto w Sklepie po uprzednim uzyskaniu w siedzibie Sprzedawcy Tokenu, umożliwiającego zintegrowanie konta w systemie obsługi klienta Sprzedawcy z kontem w Sklepie.
13. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
14. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565, 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
15. Postanowienie § 2 ust. 14 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 4, § 5 ust. 6, § 6 ust. 8, § 6 ust. 9 oraz § 9 ust. 2 zdanie trzecie Regulaminu.


§ 3 Rezerwacja

1. Sprzedawca umożliwia dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem serwisu Sklepu.
2. W celu dokonania Rezerwacji należy dodać wybraną Usługę poprzez funkcję „Rezerwuj”, według grafiku zajęć albo dostępności torów lub stref zamieszczonego na stronie Sklepu.
3. Rezerwacja realizowana jest do momentu wniesienia płatności za wybraną Usługę, nie dłużej jednak niż przez okres 15 minut.
4. Rezerwacja realizowana jest nieodpłatnie.


§ 4 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.
2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybraną Usługę i/lub Towar poprzez funkcję „Zarezerwuj” (dotyczy Usługi) lub „Kup karnet” (dotyczy Towaru), a następnie zaznaczyć wybrane Usługi/Towary, przejść do zakładki „Dodaj do koszyka” i postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty (eService)” lub „Rezerwuj” (dotyczy Zamówień opłacanych środkami z Karnetu lub eSevice).
3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje niezwłocznie e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży Usług i/lub Towarów.
4. Warunkiem zawarcia umowy jest opłacenie Usługi/Towaru.
5. W przypadku sprzedaży Karnetu, Kupujący składając Zamówienie określa rozpoczęcie biegu terminu ważności Karnetu.
6. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem płatności.
7. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
1) przelewem za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych eService (eService Sp. z o.o.; ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa KRS 0000490970. NIP 1181477610.),
2) w przypadku aktywnego Karnetu – wyłącznie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Karnecie (o ile ilość tych środków jest wystarczająca do opłacenia Zamówienia).
8. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Usługę i/lub Towar w terminie 15 minut od chwili kliknięcia w przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty (eService)”. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
9. Informacje o ewentualnych kosztach dostawy uwidocznione są na karcie każdego Towaru, a także w procedurze składania Zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.


§ 5 Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie złożenia Zamówienia).
2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 1 dnia z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
4. Towar wydawany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 1 do 2 dni roboczych, liczonych od dnia opłacenia Zamówienia.
5. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.
6. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
7. Dowodem dokonania zakupu może być faktura VAT, o ile Kupujący wyraził chęć jej otrzymania. W przypadku wyrażenia takiej chęci, Kupujący obowiązany jest wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury.
8. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
9. Miejscem świadczenia Usług i sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę jest MultiSolar Fitness Club i MultiSolar Lady Fitness.
10. Realizacja Usług jest możliwa w terminie wskazanym w Zamówieniu, w godzinach otwarcia klubów, określonych na stronie www.multisolar.eu.


§ 6 Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne Usługi/Towaru/Rezerwacji (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail (biuro@multisolar.eu) albo pisemnie – listem na adres siedziby Sprzedawcy.
4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy.
5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy (dotyczy sprzedaży Towarów).
7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
8. Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
11. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Usług i/lub Towarów bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia zawarcia umowy (dotyczy sprzedaży Usług)/wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstępując od umowy Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Załącznik nr 2
do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: RIS GROUP ul. Roweckiego 2, 72-010 Police, tel. 91 42-444-42

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
…………………………………………………………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni lub częściowo usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca –
RIS GROUP ul. Roweckiego 2, 72-010 Police, NIP: 851-100-07-26, Regon: 810599441,
tel. 91 42-444-42, e-mail: biuro@multisolar.eu
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Usług i /lub Towaru oraz złożenia Zamówienia – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Kupującemu lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres e-mail biuro@multisolar.eu, numer telefonu: 91 4244442 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
7. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także aktualnie obowiązujący „Regulamin Klubów MultiSolar”.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.multisolar.eu (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 01.01.2022 r.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez: 1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Regulaminu,
2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail.